วันอาทิตย์ที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554

ประโยชน์และเรื่องราวของ Blog

จากการเรียนรู้เรื่อง Blog ทำให้ทราบว่า Blog มาจากศัพท์คำว่า WeBlog บางคนอ่านคำ ๆ นี้ว่า We Blog บางคนอ่านว่า Web Log แต่ทั้งนี้ทั้งนั้น ทั้งสองคำบ่งบอกถึงความหมายเดียวกัน ว่านั่นคือบล็อก (Blog)

ความหมายของคำว่า Blog ก็คือการบันทึกบทความของตนเอง (Personal Journal) ลงบนเว็บไซต์ โดยเนื้อหาของ blog นั้นจะครอบคลุมได้ทุกเรื่อง ไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวส่วนตัว หรือเป็นบทความเฉพาะด้านต่าง ๆ เช่น เรื่องการเมือง เรื่องกล้องถ่ายรูป เรื่องกีฬา เรื่องธุรกิจ เป็นต้น โดยจุดเด่นที่ทำให้บล็อกเป็นที่นิยมก็คือ ผู้เขียนบล็อก จะมีการแสดงความคิดเห็นของตนเอง ใส่ลงไปในบทความนั้น ๆ โดยบล็อกบางแห่ง จะมีอิทธิพลในการโน้มน้าวจิตใจผู้อ่านสูงมาก แต่ในขณะเดียวกัน บางบล็อกก็จะเขียนขึ้นมาเพื่อให้อ่านกันในกลุ่มเฉพาะ เช่น กลุ่มเพื่อน ๆ หรือครอบครัวตนเอง

จุดเด่นหรือประโยชน์ของ Blog ก็คือ มันสามารถเป็นเครื่องมือสื่อสารชนิดหนึ่ง ที่สามารถสื่อถึงความเป็นกันเองระหว่างผู้เขียนบล็อก และผู้อ่านบล็อกที่เป็นกลุ่มเป้าหมาย ที่ชัดเจนของบล็อกนั้น ๆ ผ่านทางระบบ comment ของบล็อกนั่นเอง

สรุปให้ง่าย ๆ สั้น ๆ ก็คือ Blog คือเว็บไซต์ที่มีรูปแบบเนื้อหาเป็นเหมือนบันทึกส่วนตัวออนไลน์ มีส่วนของการ comments และก็จะมี link ไปยังเว็บอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องอีกด้วย

มาเลเซีย_สิงคโปร์ 24-28 มกราคม 2554

นวัตกรรมเพื่อการเรียนการสอน

โรงเรียนวัดโบสถ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1 เป็นโรงเรียนขนาดกลาง และเป็นโรงเรียนนำร่อง 1 ใน 6 โรงเรียน ในโครงการเด็กออกกลางคันที่มาเข้าเรียนศูนย์พัฒนาการเรียนรูปแบบพิเศษ มีนักเรียนในโครงการ จำนวน 15 คน ซึ่งนักเรียนในกลุ่มนี้จะเป็นเด็กที่ออกจากระบบไปประกอบอาชีพแล้ว และอายุยังไม่พ้นเกณฑ์บังคับ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1 มีนโยบายในการนำเด็กกลุ่มนี้เข้าสู่ระบบการเรียนอีกครั้ง ดังนั้นโรงเรียนจึงมีการค้นหารูปแบบที่เหมาะสมในการจัดการเรียนรู้สำหรับเด็กกลุ่มนี้ จึงได้จัดทำระบบบริหารจัดการเรียนรู้ (LMS : Learning Management System) บนเครือข่าย โดยทดลองนำร่องในกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี รหัสวิชา ง 32101 รายวิชาอินเทอร์เน็ตและการสร้างเว็บบล็อก ช่วงชั้นที่ 3 ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 2 สำหรับระบบการบริหารจัดการเรียนรู้ (LMS : Learning Management System) ใช้ระบบ Open Source LMS “ATutor” ประกอบด้วยส่วนที่สำคัญ 5 ส่วน คือ

1. ระบบจัดการหลักสูตร (Course Management) กลุ่มผู้ใช้งานแบ่งเป็น 3 ระดับคือ ผู้เรียน ผู้สอน และผู้บริหารระบบ โดยสามารถเข้าสู่ระบบจากที่ไหน เวลาใดก็ได้ โดยผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต ระบบสามารถรองรับจำนวน user และจำนวนบทเรียนได้ ไม่จำกัด โดยขึ้นอยู่กับ hardware/software ที่ใช้ และระบบสามารถรองรับการใช้งานภาษาไทยอย่างเต็มรูปแบบ

2. ระบบการสร้างบทเรียน (Content Management) ระบบประกอบด้วยเครื่องมือในการช่วยสร้าง Content ระบบสามารถใช้งานได้ดีทั้งกับบทเรียนในรูป Text - based และบทเรียนในรูปแบบ Streaming Media

3. ระบบการทดสอบและประเมินผล (Test and Evaluation System) มีระบบคลังข้อสอบ โดยเป็นระบบการสุ่มข้อสอบสามารถจับเวลาการทำข้อสอบและการตรวจข้อสอบอัตโนมัติ พร้อมเฉลยรายงานสถิติ คะแนน และสถิติการเข้าเรียนของนักเรียน

4. ระบบส่งเสริมการเรียน (Course Tools) ประกอบด้วยเครื่องมือต่างๆ ที่ใช้สื่อสารระหว่างผู้เรียน - ผู้สอน และ ผู้เรียน - ผู้เรียน ได้แก่ Webboard และ Chatroom โดยสามารถเก็บ History ของข้อมูลเหล่านี้ได้

5. ระบบจัดการข้อมูล (Data Management System) ประกอบด้วยระบบจัดการไฟล์และโฟลเดอร์ ผู้สอนมีเนื้อที่เก็บข้อมูลบทเรียนเป็นของตนเอง โดยได้เนื้อที่ตามที่ Admin กำหนดให้ Open Source LMS

และเพื่อการพัฒนาตรวจสอบประสิทธิภาพของระบบการบริหารจัดการเรียนรู้ (LMS : Learning Management System) ได้มีการจัดทำวิจัยเรื่องความพึงพอใจในการเรียนบนเครือข่ายเรื่องอินเทอร์เน็ตและการสร้างเว็บบล็อก ของนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 เพื่อเป็นแนวทางในการนำไปใช้กับนักเรียนในโครงการเด็กออกกลางคันที่มาเข้าเรียนศูนย์พัฒนาการเรียนรูปแบบพิเศษ โรงเรียนวัดโบสถ์ ที่เรียนรายวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์) มีการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความพึงพอใจในการเรียนบนเครือข่ายของนักเรียน อันจะเป็นแนวทางในการพัฒนาระบบการบริหารจัดการเรียนรู้ ให้มีประสิทธิภาพ และเพื่อประโยชน์ในการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้งานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์) หรือกลุ่มสาระอื่นๆ ในโอกาสต่อไป

ดูรายละเอียดได้ที่นี่ http://www.lmsonline.net/watboad

การใช้โปรแกรม SPSS 11.5 for Windows

1. กำหนดค่าใน variable view
- name พิมพ์ ชื่อ เพศ,a1,a2,......,d3
- width ระบุตัวเลขความกว้างที่ต้องการ
- deimals เลือกจุดทศนิยมที่ต้องการ (0)
- value-ใส่ค่า 1น้อยที่สุด 2 น้อย 3 ปานกลาง 4 มาก 5 มากที่สุด

2. พิมพ์ข้อมูลใส่ใน data view ตามลำดับข้อมูลที่เก็บรวบรวมได้ทั้งหมด(ตัวอย่าง 20 ชุด)

3. เมื่อกรอกข้อมูลครบแล้วให้มาดูผลการวิเคราะห์ข้อมูล
- คลิกที่ แถบเมนูด้านบน โดยคลิกเลือกที่ Transform คลิกเลือก Compute variable ตั้งชื่อTa ใน target variable คลิกเลือก Function เลือก sum. แล้วพิมพ์ sum [a1,a2,a3,a4]/4 คลิก OK โปรแกรมจะทำการวิเคราะห์ข้อมูลของด้าน a ทั้งหมด และทำซ้ำอีกเพื่อวิเคราะห์ข้อมูลในด้าน b – d โดยเปลี่ยนจาก ta เป็น tb , tc , td(ในด้านtd ใหเปลี่ยนเป็น/3 เพราะมี 3 ข้อ) ในวิเคราะห์ข้อมูลเป็นผลรวมของทั้งชุด ให้เปลี่ยนจาก[a1,a2,a3,a4]/4 เป็น [ta, tb , tc , td]/4
- การหาค่าความถี่ ใช้คำสั่ง Analyze > Descriptive Statistics > Frequencies เพื่อแสดงความถี่ เปอร์เซ็นต์ ค่าสถิติเชิงพรรณาต่างๆ กราฟ และอื่นๆ ขึ้นอยู่กับการเลือกของผู้วิเคราะห์ โดยสามารถวิเคราะห์ได้ทั้งข้อมูลเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ โดยการเลือกว่าจะวิเคราะห์ข้อมูลแบบใด จะต้องเลือกชนิดของตัวแปรและ Output ให้สอดคล้องกันแล้วคลิกเลือก OK โปรแกรมจะแสดงผลการวิเคราะห์ออกมา