วันพุธที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553

ประวัติ


ชื่อ-สกุล : นายกฤษดา ชาญรบ
ตำแหน่ง : ครู อันดับ คศ. 3 วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
สังกัด : โรงเรียนวัดโบสถ์
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
วัน เดือน ปีเกิด : 16 กุมภาพันธ์ 2513
วันบรรจุเข้ารับราชการ : 16 พฤษภาคม 2537


ประวัติการศึกษา
:
- ประถมศึกษา โรงเรียนวัดธรรมเผด็จ
- มัธยมศึกษาตอนต้น-ตอนปลาย โรงเรียนทุ่งสง
- ปริญญาตรี วิทยาลัยครูนครศรีธรรมราช
วิชาเอก ภาษาไทย วิชาโท คอมพิวเตอร์
ประวัติการทำงาน
- 2535-2536 เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ระบบงานคอมพิวเตอร์ ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดนครศรีธรรมราช
- 2537-2538 อาจารย์ 1 โรงเรียนบ้านบางตะเภา
- 2538-2539 อาจารย์ 1 โรงเรียนวัดนางพระยา (ช่วยปฏิบัติราชการ งานข้อมูล สปจ.นครศรีธรรมราช)
- 2539-2546 อาจารย์ 1 โรงเรียนวัดโบสถ์ (ช่วยปฏิบัติราชการ งานข้อมูล สปจ.นครศรีธรรมราช)
- 2547- ปัจจุบัน ครู โรงเรียนวัดโบสถ์
ผลงาน
- การพัฒนาโปรแกรมจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานทางการศึกษา (OBEC) สปช. สพฐ.
- การพัฒนาโปรแกรมจัดเก็บข้อมูลบุคลากรรายบุคคล (P-OBEC) สปช.
- การพัฒนาโปรแกรมจัดเก็บข้อมูลที่ดิน สิ่งก่อสร้าง (B-OBEC) สปช.
- การพัฒนาโปรแกรมจัดเก็บข้อมูลครุภัณฑ์ (M-OBEC ) สปช.