วันพฤหัสบดีที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2550

วิธีการบูชาองค์พ่อจตุคามรามเทพ

การอธิษฐาน
1. ขอในสิ่งที่เป็นไปได้ โดยไม่ขัดต่อศีลธรรม
2. เมื่อได้รับสิ่งที่หวังแล้ว ต้องรักษาสัจจะที่ได้ให้ไว้กับพระองค์
3. ควรจะสร้างกุศลกรรมถวายแด่องค์จตุคามรามเทพ
4. แต่ที่สำคัญ อย่าลำพังเพียงอธิษฐาน ต้องสร้างกุศลกรรมให้แก่ตนเองให้ครบทุกด้านด้วย คือ ให้ทาน รักษาศีล และบำเพ็ญภาวนา
ของสำหรับถวาย วันทั่วไป
- อย่างน้อย ถวายน้ำ 1 แก้ว ทุกวัน (ควรเปลี่ยนน้ำใหม่ทุกครั้ง)
- อาจจะถวาย อาหารคาวหวาน ผลไม้ ยาเส้น เครื่องหอม ดอกไม้ พวงมาลัย เป็นต้น

ของสำหรับถวาย ทุกวันพฤหัสบดี
- บายศรีปากชาม 1 คู่
- ดอกบัว
- ดอกไม้ 5 สี หรือพวงมาลัย 5 พวง
- ธูป 9 ดอก
- เทียนแท้ 1 คู่
- หมากพลู 5 คำ หรือ ยาเส้น ยาสูบ
- ผลไม้
- น้ำ 1 แก้ว
วิธีอธิษฐาน บูชาองค์พ่อจตุคามรามเทพ

โอม องค์สุริยัน จันทรา มหาจักรพรรดิ
เสด็จพ่อ จตุคาม รามเทพ องค์ราชันดำ
จตุโชค ศรีมหาราช โพธิสัตว์ พังพกาฬ
จันทรภาณุ ตาขุนโหร พระยาชิงชัย
พระยาหลวงเมือง พระยาโหรา พระยาสุขุม
และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ของอาณาจักร ตามพรลิงค์ศรีวิชัย
ทั้งในอดีต และปัจจุบัน ราชสกุลไศเรทรวงศ์ ปทุมวงศ์
และหลักเมืองนครศรีธรรมราช
ลูก ขออัญเชิญ ดวงตราองค์พ่อจตุคาม รามเทพ
อันศักดิ์สิทธิ์ขึ้นประดิษฐานใน...(บริษัท...บ้าน)...ของลูก
ขอให้.....(อธิษฐาน)......
คาถาบูชา องค์จตุคามรามเทพ
องค์ราชันจันทรภาณุ จตุคามรามเทพ แห่งอาณาจักรศรีวิชัย
กินนุ สันคะระมาโน วะ ราหุสุริยัง ปะมุญจะสิ
จตุคามรามเทวา สังวิคคะรูโป อาคัมมะ กินนุ ภีโตวะ ติฏฐะสีติ
สัตตะธา เม ผะเล มุทธา ชีวันโต นะ สุขัง ละเภ
พุทธะ คาถา ภิคีโคหิ โน เจ มุญเจยยะ สุริยันติ
กินนุ สันตะระมาโน วะ ราหุจันทัง ปะมุญจะสิ
จตุคามรามเทวา สังวิคคะรูโป อาคัมมะ กินนุ ภีโตวะ ติฏฐะสีติ
สัตตะธา เม ผะเล มุทธา ชีวันโต นะ สุขัง ละเภ
พุทธะ คาถา ภิคีโคมหิ โน เจ มุญเจยยะ จันทิมันติ
จตุคามเทวา โพธิสัตโต เดชะสา
เทยยะ รัฏฐัง อะนุรักขันตุ สิทธิกิจจัง สิทธิกัมมัง
สิทธิการิยะ ตะถาคะโต สิทธิกิจจัง สิทธิกัมมัง
สิทธิการิยะ ตะถาคะโต สิทธิเตโช ชะโยนิจจัง
สิทธิภาโภ นิรันตะรัง สัพะกัมมัง ประสิทธิเม